Adatkezelési tájékoztató - GDPR

A GDPR rövidítés az "Általános Adatvédelmi Rendelet" (General Data Protection Regulation) angol kifejezésére utal. A GDPR az Európai Unió által bevezetett adatvédelmi rendelet, amely 2018. május 25-én lépett hatályba. A rendelet célja, hogy egységes és erős adatvédelmi szabályokat hozzon létre az Európai Unióban, és védelmet biztosítson az egyének személyes adatai számára.

A GDPR célja, hogy védelmet nyújtson az egyének személyes adatainak gyűjtése, kezelése és felhasználása ellen, és erősíti az egyének adatvédelmi jogait. Az adatvédelmi rendelet meghatározza az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségeit, valamint az egyének jogait az adatkezeléssel kapcsolatban. Többek között előírja az adatvédelmi tájékoztatás közzétételét, az adatvédelmi incidensek jelentését, a személyes adatokhoz való hozzáférés és törlés jogát.

A GDPR nemcsak az európai vállalkozásokra és szervezetekre vonatkozik, hanem bármely külföldi vállalkozásra, amely az EU-ban működik és kezeli az uniós állampolgárok személyes adatait. Ezért a GDPR jelentős hatással van a globális adatvédelemre és az adatkezelési gyakorlatra.

 

Általános tájékoztató

A https://pharm.academy törődik az Ön személyes adataival, ezért készítettük el ezt az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót a jelenleg hatályos törvények alapján (Az EU-ban érvényes GDPR teljes szövege magyar nyelven itt szabadon elérhető: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege), hogy elmagyarázzuk, mi hogyan gyűjtjük, használjuk és osszuk meg másokkal a birtokunkba kerülő személyes adatait.

Ez az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban AT) részletezi azokat a személyes adatokat melyeket a pharm.academy Öntől kap vagy az oldal használata során Önről gyűjtünk, feldolgozásuk módjáról, valamint Önnek az ezzel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről.

A pharm.academy domain tulajdonosa és az oldal működtetője Dr. Laufer Rudolf e.v.

A Szolgáltatás igénybevételével vagy elérésével Ön elfogadja a jelen AT feltételeit. Az itt nem meghatározott kifejezések, jelentések némelyike a “Felhasználási feltételek” vagy a “Szerződési feltételek” menüpont alatt érhető el.

Az itt olvasható AT-t frissíthetjük, hogy tükrözze az adatkezelési gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat. Ha ezt megtesszük, és a változások lényegesek, akkor legalább 7 nappal a módosítások megtételét megelőzően értesítést küldünk arról, hogy megváltoztattuk a jelen AT-t a weboldalon, és megjelöljük a dátumot, amikor ezek a feltételek életbe lépnek. A jelenlegi hatályos AT-t felülvizsgálatának dátuma az AT-t tartalmazó oldal alján megtekinthető.

A jelen AT bármilyen módosítása a legkorábban a változtatást követő hét napos időszak végén lép hatályba.

 

Bevezetés

A honlap üzemeltetője a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Amennyiben a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre.

A https://pharm.academy teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az AT a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Az adatkezelő - a weboldal üzemeltetője - elérhetőségei

Név: Dr. Laufer Rudolf e.v.

Cím: Nefelejcs utca 22., 2.em 24. lakás

Helység: 1078 Budapest, Magyarország

Adószám: 60461975-1-42

E-mail: rudolf.laufer@pharm.academy

Telefon, Viber, WhatsApp: +36-70-516-37-46

 

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatok törlésre kerülnek.

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok biztonsága megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van.

Az adatvédelem elvei minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazásra kerül.

 

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon regisztrált felhasználók.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, a weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Szervernaplózás

Az Adatkezelő honlapjának meglátogatásakor a web szerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzésére, a személyre szabott kiszolgálást és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldal címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéséket lehessen levonni.

 

Szakmai tájékoztató és hírlevél küldése

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja:

Név - Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja - Technikai információs művelet.

IP cím - Technikai információs művelet.

 

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos név vagy cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja:

Név - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja - Technikai információs művelet.

IP cím - Technikai információs művelet.

Egyetem - Kérdések kiválogatásához

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: DotRoll Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország

Adószám: 13962982-2-42

Telefon: +36-1-432-3232

Fax: +36-1-432-3231

E-mail: support@dotroll.com

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 

URL https://naih.hu 

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 

Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. 

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosítójelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A webbeacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külsőszolgáltatók: Facebook Inc., Google Ireland Ltd.

Egyéb külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel egyik adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD.,Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., PinterestEurope Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, VimeoINC., YouTube LLC.

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

"Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, használata, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

  • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
  • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be.

A felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében.

A cookie meghatározása: kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a felhasználó gépén. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, hogy a felhasználó mivel foglalkozott a webhelyen töltött idő alatt. Így tárolhatja azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra a felhasználó rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével, vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

Amikor belép a webhelyre, összegyűjtjük böngészője típusát és IP-címét (egy egyedi cím, amely azonosítja a számítógépet az interneten). Amikor mobil alkalmazásunkat használja, összegyűjtjük az eszköz típusát, az eszköz azonosítóját és az IP-címét. Ezenkívül bizonyos információkat az Ön böngészőjéből "sütik" használatával tárolunk. A sütik a felhasználó számítógépén tárolt adatok, amelyek a felhasználóval kapcsolatos információkhoz vannak kötve. Munkamenet azonosító sütik használatával ellenőrizzük, hogy a felhasználók be vannak-e jelentkezve.

Ha nem szeretné, hogy a sütik használatával gyűjtött információ álljon rendelkezésre, a legtöbb böngészőben egyszerű eljárás létezik, amely lehetővé teszi a süti funkció elutasítását vagy elfogadását; azonban meg kell jegyeznie, hogy sütikre lehet szükség a weboldalon elérhető bizonyos funkciók biztosításához (például az információk testreszabott kézbesítése).

További információt a sütikről és azok kezeléséről:

http://www.allaboutcookies.org

https://ec.europa.eu/info/cookies_hu

 

A cookie-k kategóriái:

Feltétlenül szükséges cookei-k, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő szolgáltatás nyújtása, a regisztráció és a bejelentkezés nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról marketing célra adatokat.

A teljesítmény cookie-k a webhelyek felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat, az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót. Nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.

A funkcionális cookie-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg mérete. A Szolgáltató funkcionális cookie-t nem hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.

A célzott cookie-k, a közösségi hálózatokhoz kapcsolják a Szolgáltató honlapját: a facebook.com/gazdasagihirek oldal Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook–hoz kapcsolódását. Ezt a cookie-t a közösségi hálózat esetleg arra használhatja, hogy célzott hirdetéseket juttasson el a felhasználóhoz.

A harmadik féltől származó cookiekhoz tartozó adatvédelmi irányelveket a szolgáltatók weboldalán olvashatja el. 

A felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy használja-e a cookie-kat vagy sem. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken kell biztosítani számukra:

 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Windows Edge: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása, közvetlen üzletszerzés.

Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

 

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

 

Módosítás

A https://pharm.academy üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására.

Budapest, 2019. november 16.